tekutý bezchlorový dezinfekční přípravek na bázi aktivního kyslíku s přídavkem algicidu, pro použití v privátních bazénech

Produkt
Na paletě
Více
PROXIM OXI s algicidem 20 kg 12 %

Kat. číslo: 436.02

PROXIM OXI s algicidem 35 kg 12 %
16

Kat. číslo: 437.02

Informace o produktu

Dávkování: Přípravek je vhodné přidávat do bazénu dávkovacím čerpadlem napojeným přímo na nádobu, ve které je přípravek dodáván. Čerpadlo se nastaví tak, aby se udržovala koncentrace aktivního kyslíku ve vodě mezi 8 až 15 mg/l. Dávkování se provádí vždy při zapnuté cirkulaci vody. Při prvním použití, pokud možno po vyčištění a novém naplnění bazénu, dávkujte max. 2 litry přípravku na 10 m3 vody, pak v týdenních odstupech vždy max. 1 litr přípravku na 10 m3 . Při velmi teplém počasí nebo silném provozu bazénu je vhodné časové rozpětí při stejných dávkách zkrátit. Hodnotu pH v rozmezí 6,8 – 7,6, která je pro provoz bazénu optimální, je vhodné udržovat za použití přípravku PROXIM pH MINUS resp. PROXIM pH PLUS pomocí regulačního zařízení, které v případě odchylky od ideální hodnoty automaticky provede korekci.

Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Seznam prodejců

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

Nakupte v našem e-shopu

V našem e-shopu najdete veškeré naše produkty.

Přejít do obchodu

Vybírejte z více než 250
 prodejců po celé ČR

Najděte svého nejbližšího prodejce produktů značky PROXIM. Po celé ČR nás ve svých prodejnách nabízí již více než 250 prodejců.

Zjistit více

Staňte se certifikovaným 
prodejcem

S osvědčením Certifikovaný Prodejce PROXIM získejte naší obchodní a marketingovou podporu, slevy a bonusy.

Zjistit více

OPPIK – program Marketing

Název projektu: PODPORA EXPORTU PROXIM S.R.O.
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007572

Název projektu: PODPORA EXPORTU PROXIM S.R.O. 2019-2020
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013215

Díky projektu firma PROXIM s.r.o. prezentuje své výrobky a služby na zahraničních veletrzích v Kolíně nad Rýnem, Moskvě a Stuttgartu.

Proxim – vzdělávání pro zaměstnance / Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST • Doba trvání: listopad 2019 až duben 2022 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011787. Stručný popis: Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance firmy PROXIM s.r.o. Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce v naší firmě. Klíčové aktivity: Obecné IT • Měkké a manažerské dovednosti • Interní lektor